Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van de voucher, zoals deze beschikbaar is gesteld door Winst uit je woning. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Voorwaarden voucheractie Winst uit je woning

Door een voucher in te wisselen verbindt u zich zowel aan de Algemene Voorwaarden van Winst uit je woning: Samen inkopen BV (‘Winst uit je woning’) welke zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 30288571, eveneens gepubliceerd op https://winstuitjewoning.nl/actie/voorwaarden/, van welke voorwaarden wij u op verzoek een exemplaar toezenden, alsook de voorwaarden voor de voucheractie zoals deze hieronder omschreven zijn:

Inleidend

Deze actie is naar aanleiding van de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik opgezet door uw Gemeente, in samenwerking met Winst uit je woning. Met deze actie wil de Gemeente stimuleren dat particuliere huiseigenaren van bestaande woningen energiebesparende maatregelen treffen. Naast onderhavige voorwaarden is op deze actie de ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen’ van uw Gemeente van toepassing.

Voucher:                     Het unieke nummer/ de tekstcode zoals deze kenbaar is gemaakt bij brief aan bewoners/huiseigenaren van participerende gemeenten.

Code voucher:            Een door de gemeente of Winst uit je woning uitgegeven unieke code

die eenmalig recht geeft op een terugbetaling binnen deze regeling.

Declarant:                   De natuurlijk persoon, zijnde huiseigenaar van een bestaande woning

binnen de Gemeente, aan wie een voucher is gezonden en door- of namens wie de voucher met de overige gevraagde gegevens wordt ingediend.

Geldigheid

 1. Een voucher is uitsluitend inwisselbaar voor energiebesparende maatregel(en) en/of diensten die worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de bestaande woning van de aanvrager.
 2. Een voucher is uitsluitend inwisselbaar door- of namens de Declarant aan wie Winst uit je woning en/of de Gemeente de voucher heeft doen toekomen.
 3. Een voucher heeft een beperkte geldigheid en is uitsluitend in te wisselen vanaf het moment dat de bewonersbrief met hierin de voucher kenbaar is gemaakt aan de desbetreffende huiseigenaar, tot en met uiterlijk 31 maart 2021.
 4. Per bestaande woning en per Declarant kan maximaal één voucher worden ingewisseld. Een aanvraag kan meerdere maatregelen en/of diensten bevatten, zolang deze de waarde van de voucher maar niet overstijgen.
 5. Een voucher is uitsluitend geldig voor gekochte producten en diensten waarvan door Milieu Centraal is vastgesteld dat zij een energiebesparend effect hebben, wat blijkt uit de aanwezigheid van het product (of de productgroep) of de dienst op de ‘Productenlijst Waardebonnen Energiebesparing – Regeling Reductie Energiegebruik’ zoals is opgenomen in de subsidieregeling van de Gemeente waarbinnen de bestaande woning gelegen is. Declarant dient desgevraagd te kunnen aantonen dat het gekochte product voldoet aan deze eisen. Indien het product niet voldoet aan de gestelde eisen zal geen terugbetaling plaatshebben.
 6. Een voucher geeft recht op een vergoeding ter waarde van de gekochte goederen of diensten, met een maximumbedrag dat benoemd wordt op het uitgiftebewijs van de voucher. Indien het totaalbedrag van de gekochte goederen hoger is dan de waarde van de voucher, zal er slechts tot het maximumbedrag van de voucher uitbetaald worden.
 7. Ieder voucher is eenmalig bruikbaar. Wordt niet het gehele bedrag ineens gedeclareerd, dan komt het restbedrag te vervallen.
 8. Een voucher is slechts inwisselbaar als waarde van de gekochte goederen of diensten het minimumbedrag zoals vermeldt in de subsidieregeling van de Gemeente waarbinnen de bestaande woning gelegen is overstijgt.
 9. Een voucher is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties, waardebonnen en andere acties van het verkooppunt.
 10. Een voucher is niet overdraagbaar of aanpasbaar en niet inwisselbaar voor geld.

Wijze van declareren

 1. De energiebesparende producten dienen eerst door Declarant te worden gekocht en kunnen vervolgens, gebruik makende van de voucher, worden gedeclareerd.
 2. Een voucher is uitsluitend inwisselbaar en geldig voor producten die zijn gekocht bij een (web)winkel die in Nederland is gevestigd.
 3. Declareren kan uitsluitend door de unieke code van de ontvangen voucher in te voeren op de daarvoor aangewezen kanalen, bijvoorbeeld https://winstuitjewoning.nl.
 4. Tijdens het declareren van de gekochte goederen dient Declarant een aantal gegevens te overleggen, onder meer om een spoedige en correcte verwerking van de aanvraag mogelijk te maken en het recht op terugbetaling te kunnen verifiëren:
  1. Volledige naam en adresgegevens
  2. Contactgegevens telefoon, mobiel en/of email
  3. IBAN-rekeningnummer waarop het bedrag na positieve verificatie gestort zal worden
  4. De gekochte producten
  5. Foto (of fysieke kopie) van de kassabon
  6. Uniek kassabonnummer
  7. Indien de kassabon onvoldoende specifiek is, een ander document waaruit blijkt dat de gekochte producten /diensten aan de gestelde voorwaarden voldoen
  8. Informatie over het verkooppunt (winkellocatie en winkelketen)
  9. Verklaring dat de energiebesparende maatregel(en) en/of diensten worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de bestaande woning van de aanvrager
  10. Verklaring dat de aangeschafte maatregel(-en) en/of diensten zijn besteed aan maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie
  11. Voor overige doeleinden van deze gegevensverwerking wordt verwezen naar de Privacy Statement, te vinden via https://winstuitjewoning.nl/actie/voorwaarden/

 

Terugbetaling

 1. Indien na validatie van de gegevens blijkt dat Declarant recht heeft op terugbetaling van (een deel van) het aankoopbedrag, wordt het te betalen bedrag zo spoedig mogelijk aan Declarant overgemaakt op het door Declarant opgegeven IBAN-rekeningnummer.
 2. De aangeschafte maatregelen en/of diensten dienen uiterlijk op 31 december 2020 te zijn aangebracht/uitgevoerd door/namens Declarant.
 3. De Gemeente, Winst uit je woning en overige betrokken organisaties (en door hen aangewezen personen) behouden zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gedeclareerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en tot energiebesparing leiden.
 4. Indien de gedeclareerde maatregelen niet zijn uitgevoerd of om enige andere reden niet voor vergoeding in aanmerking komen, is de declarant verplicht het gedeclareerde bedrag terug te betalen aan de uitkerende organisatie.
 5. Alleen originele vouchers en codes kunnen worden gebruikt en dienen op eerste verzoek aan Winst uit je woning te worden verstrekt. Declarant dient de voucher (inclusief de unieke code) derhalve zorgvuldig te bewaren. Winst uit je woning en de Gemeente hebben het recht om terugbetaling op te schorten tot ontvangst van de originele voucher en code.
 6. Een Declarant kan maximaal één vouchercode inleveren en derhalve maximaal éénmaal een terugbetaling ontvangen. Per adres en per IBAN-rekeningnummer kan maximaal eenmaal een terugbetaling plaatsvinden.
 7. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen onbevoegd/oneigenlijk gebruik door derden) of verlies (waaronder tevens begrepen het wissen), zal géén vergoeding plaatsvinden, óók indien Declarant ten aanzien van het gebeurde geen verwijt te maken valt.

Overig

 1. Er geldt per individuele gemeente een vastgesteld subsidieplafond; indien dit plafond bereikt is, verliest de voucher zijn waarde. In dat geval zal Declarant geen vergoeding ontvangen.
 2. De inhoud van deze voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten, druk-, en zetfouten en interpretatie. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Winst uit je woning waarvan het besluit niet voor beroep vatbaar is.
 3. Het is niet toegestaan voucher op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 4. Winst uit je woning behoudt zich het recht voor om, indien voortzetting naar haar oordeel niet langer mogelijk of opportuun is, de geldigheid van een voucher voortijdig te beëindigen. Op dat moment niet gevalideerde vouchers komen niet (langer) voor terugbetaling /inwisseling in aanmerking.
 5. Indien vouchers om welke reden dan ook niet (langer) voor terugbetaling /inwisseling in aanmerking komen, zal dit nimmer tot enige aansprakelijkheid van Winst uit je woning en/of de Gemeente leiden.
 6. Het is niet toegestaan vouchers of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 7. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat de voucher/code ongeldig kan worden verklaard, zonder dat daarbij aanspraak kan worden gemaakt op een nieuwe voucher/code.
 8. Winst uit je woning behoudt zich het recht om deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging of instemming vereist. Declarant wordt aangeraden om de actievoorwaarden (telkens) vóór het gebruik en validatie van een voucher te raadplegen. Door het indienen van een verzoek om terugbetaling, aanvaardt Declarant de op dat moment geldende (al dan niet gewijzigde) actievoorwaarden.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze actie? Neem dan contact op met Winst uit je woning via info@winstuitjewoning.nl.